Privacy policy

Disclaimer website Meander Grondverwerving en Advies BV

Persoonsgegevens
Meander Grondverwerving & Advies  gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Meander Grondverwerving & Advies  verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Meander Grondverwerving & Advies  uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Wij vragen voor de uitvoering van uw opdracht in ieder geval uw naam, de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie, adresgegevens, e-mailadres, uw telefoonnummer en rekeningnummer. Eventueel worden notulen van besprekingen opgeslagen in ons (beveiligde) systeem

Grondslagen
Meander Grondverwerving & Advies  verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Doeleinden
Meander Grondverwerving & Advies  verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
• het onderhouden van contact;
• een goede en efficiënte dienstverlening;
• beheer van het cliëntenbestand;
• facturering;
• verbetering van de dienstverlening;
• rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;
• nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
Meander Grondverwerving & Advies  kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van uw opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons verstrekte opdracht.
Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Meander Grondverwerving & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens
Meander Grondverwerving & Advies  zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Meander Grondverwerving & Advies  uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar.
Indien u Meander Grondverwerving & Advies  een sollicitatie toestuurt, bewaren wij  uw gegevens 4 weken wanneer er geen indiensttreding volgt. Op verzoek kan Meander Grondverwerving & Advies  uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging persoonsgegevens
Meander Grondverwerving & Advies  vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Meander Grondverwerving & Advies  passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

• Up-to-date virusscan;
• Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen);
• Geen onbeveiligde externe harde schijven;
• Geen onbeveiligde back ups maken;
• Clean desk policy;
• Laptop nooit achterlaten in de auto;
• Oude documenten op juiste manier vernietigen;
• Geen gebruik maken van USB-sticks;
• enz.

Meander Grondverwerving & Advies  beheert informatie van klanten in een (beveiligd) systeem. Alleen de medewerkers voor wie het noodzakelijk is ter uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot deze gegevens.

Social media
De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina's te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin en Twitter. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Twitter om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten
U heeft het recht om aan Meander Grondverwerving & Advies  een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Oeffelt@meanderbv.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de 'KopieID' app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Meander Grondverwerving & Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meander Grondverwerving & Advies  kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then