Gemeente Simpelveld

Totale pachtbeheer voor gemeenten
Voor de gemeente Simpelveld verzorgt Meander het pachtbeheer. Dit betekent dat een rentmeester van Meander optreedt als contactpersoon voor alle pachters. Via een zelf ontwikkeld beheerprogramma worden alle eigenaren, percelen en contracten nauwkeurig bijgehouden en beheerd.

Totale pachtbeheer voor Gemeente Simpelveld
Voor de gemeente Simpelveld verzorgt Meander het totale pachtbeheer. Dit betekent dat een rentmeester van Meander optreedt als contactpersoon voor alle pachters. Via een zelf ontwikkeld beheerprogramma worden alle eigenaren, percelen en contracten nauwkeurig bijgehouden en beheerd.

De liberalisering van de pachtregelgeving vraagt, naast een goede administratieve opzet en voortgangscontrole, om een dynamische benadering van het hedendaagse pachtbeheer.
Pacht is voor de agrarische sector en voor de ontwikkeling van het landelijk gebied een belangrijk instrument. Het is tevens een belangrijke manier om flexibel grondgebruik mogelijk te maken. Hiervoor zijn speciale pachtvormen gecreëerd waardoor verpachters weer gestimuleerd worden om tot verpachting over te gaan.
Daarnaast gaat pacht in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het beheer van gronden waarvoor speciale voorwaarden worden gesteld, zoals op het gebied van natuurbeheer. Ook dit beheer  past Meander regelmatig toe in het belang van diverse opdrachtgevers.
Verder is de verpachter erbij gebaat om bij beëindiging van de aangegane pachtovereenkomsten de productierechten, voor zover deze samenhangen met het gepachte, weer te laten toekomen aan de verpachter.

Uit bovenstaande blijkt dat voor iedere vorm van een pacht-, wijzigings- of beëindigingovereenkomst maatwerk wordt vereist waarbij de belangen van de verpachter zo goed mogelijk veilig worden gesteld.

Terwijl steeds meer pachters goed opgeleide en georganiseerde professionals zijn die gesteund worden door deskundige adviseurs en belangbehartigers, wordt de deskundigheid van de verpachter steeds meer op de proef gesteld. Zeker gezien de looptijd van pachtovereenkomsten is het zeer belangrijk om een goede relatie met de pachters op te bouwen en ook met hen mee te denken. Een goede relatie met de pachter is ook in het belang van de verpachter. Doordat de rentmeester van Meander in Simpelveld al jaren in het gebied actief is, kent hij de diverse partijen inmiddels goed en is een prettige relatie ontstaan.

« naar overzicht