Het wateroppervlak stijgt, van zowel de zee als de rivieren. Voor een laag gelegen land als Nederland heeft dit grote gevolgen. Wat als onze waterwerende beschermingsmaatregelen niet zijn opgewassen tegen de stijging van het wateroppervlak?

WAT ALS DE DIJKEN BREKEN?

Komt Nederland dan onder water te staan? Dit scenario is niet ondenkbaar. Gelukkig zijn er maatregelen te treffen die een overstroming van ons land kunnen voorkomen. Om aandacht te krijgen voor het opkomende probleem van het stijgende wateroppervlak voeren verschillende waterschappen en overheidsinstanties de campagne “Hohohoogwater”. 

Naast aandacht vragen voor het probleem, zullen er oplossingen moeten komen voor het probleem voor het te laat is. Eén van de oplossingen wordt uitgevoerd door Waterschap Rivierland, verantwoordelijk voor het gebied tussen de Neder-Rijn en de Maas in het gebied van Arnhem tot aan Papendrecht. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat een gedeelte van de dijken in het gebied niet voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Hiervoor heeft het Waterschap enkele dijkversterkingsprojecten in het leven geroepen. Zo ook voor de dijk tussen Tiel en Waardenburg. Bij het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg is Meander als grondverwervingsbureau betrokken, want daar waar de dijk verstrekt zal moeten worden zal grond moeten worden aangekocht. 

Het taxeren, aankopen en waar nodig afwaarderen van deze gronden evenals het onderhandelen met de rechtmatige eigenaren is een taak die Meander, tezamen met enkele andere bureaus, op zich heeft genomen.   

Het verbreden, verhogen en aanbrengen van andere versterkingsmaatregelen zal voor een groot gedeelte plaats moeten vinden op gronden die niet in eigendom zijn van het waterschap. Deze gronden zal het Waterschap voor een gedeelte willen aankopen en daarnaast zal zij op een deel van de gronden een gebruiksrecht willen vestigen waardoor de gronden gedeeltelijk in waarde zullen dalen. 

 Het dijkversterkingsproject staat op dit moment in de beginfase. Voor Meander houdt dit in dat de eerste gesprekken met de grondeigenaren zijn gevoerd en zij uit eerste hand heeft mogen ervaren hoe het dijkversterkingsproject leeft in de regio. De eerste geluiden zijn positief en ook de bereidheid om mee te werken is aanwezig. Voor Meander heeft dit ook invloed op het verwervingsproces, want waar een wil is, is een weg. Meander zal vanuit haar positie ervoor zorgen dat dit proces in goede banen wordt geleid en heeft vertrouwen in een succesvol verloop. Meander draagt op deze wijze bij aan een veiliger Nederland.

Voor meer informatie betreffende het dijkversterkingsproject, zoals de aanleiding, planning en informatie filmpjes als ook informatie betreffende andere dijkversterkingsprojecten verwijzen wij naar de website www.waterschaprivierenland.nl 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then