Onteigening

Wanneer onteigenen?

Op het moment dat een overheidsinstantie een stuk grond dient te verkrijgen om een project uit te kunnen voeren, wordt in eerste instantie altijd uitgegaan van minnelijke verwerving. Mochten partijen er niet op minnelijke wijze uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid tot onteigenen. Deskundige hulp is nodig om een onteigeningsprocedure in goede banen te leiden. Deskundige hulp die Meander kan bieden.


Wie kan onteigenen?

De mogelijkheid om te onteigenen is in Nederland voorbehouden aan de overheid.  Afhankelijk van het doel vindt onteigening door de gemeente plaats bij gemeentelijke plannen op het gebied van wonen, werken en infrastructuur. De provincie kan onteigenen voor de aanleg van infrastructuur op provinciaal niveau. Rijkswaterstaat kan onteigenen voor de aanleg van infrastructuur op landelijk niveau. Daarnaast is onteigening mogelijk door waterschappen voor bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van dijken en dergelijke.


De procedure:

De onteigening kan pas in gang worden gezet nadat er een Koninklijk Besluit (KB) tot onteigening is verkregen. Dit KB  wordt verkregen na het doorlopen van de administratieve onteigeningsprocedure.
Dit is een zorgvuldig proces. Aspecten die dan aan de orde komen zijn: nut, noodzaak, urgentie en algemeen belang. Het Koninklijk Besluit kan enkel tot stand worden gebracht als er een planologische basis is zoals een Trac√©besluit  of een bestemmingsplan.


Wat kan Meander u bieden:

Meander kan de administratieve procedure begeleiden voor gemeente, provincie, waterschap en rijksoverheid. Meander doet dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgever waarbij onze gespecialiseerde professionals de juiste kennis en expertise inbrengen. De medewerkers van Meander hebben op dit vakgebied een uitgebreide expertise. Zo zijn zij betrokken geweest bij het opstellen van de onteigeningsstukken voor grote infrastructurele projecten als de Hogesnelheidslijn (HSL) en de aanleg van Rijksweg 16, Rijksweg 73 en Rijksweg 50. Daarnaast heeft Meander een groot aantal gemeenten geadviseerd bij het opstellen van onteigeningsstukken ten behoeve van onder andere woningbouw en aanleg bedrijventerreinen.