Grondverwerving

Meander heeft ruime ervaring in minnelijke grondverwerving. In de praktijk houdt dat in dat Meander vaak een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht. Na dit traject voert Meander dit advies uit door de deelnemende partijen nader bij elkaar te brengen om afspraken in een (koop)overeenkomst vast te leggen. Bij grondverwerving krijgt Meander met veel verschillende betrokken
partijen te maken. Om dan de beste oplossing te realiseren, is inlevingsvermogen, daadkracht en mensenkennis nodig. Over die kwaliteiten beschikken de rentmeesters van Meander. Zoals ze zelf zeggen: “Wij komen makkelijk met de benen onder de keukentafel van de onderhandelingspartners.”


Verschillende vormen van grondverwerving

Grondverwerving kan plaatsvinden op basis van de waarde economisch verkeer, maar ook op basis van de uitgangspunten van de Onteigeningswet waarbij een volledige schadeloosstelling wordt aangeboden. Als er in dit laatste geval geen overeenstemming wordt bereikt, kan een onteigeningsprocedure zorgdragen voor de verwerving van het benodigde. Indien Meander vroegtijdig bij het proces wordt betrokken, zorgen de adviezen voor een correct verloop van de grondverwerving.

Onteigening

Op het moment dat een overheidsinstantie een stuk grond dient te verkrijgen  om een project uit te kunnen voeren, wordt in eerste instantie altijd uitgegaan van minnelijke verwerving. Mochten partijen er niet op minnelijke wijze uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid tot onteigenen. Deskundige hulp is nodig om een onteigeningsprocedure in goede banen te leiden. Deskundige hulp die Meander kan bieden.


Pachtzaken en eigendomsbeheer

Meander kan u op efficiënte wijze ondersteunen bij het beheer van uw eigendommen.

Taxaties

Taxaties zijn in principe bedoeld om van een bepaald object de waarde in het vrije economische verkeer vast te stellen. Meander Grondverwerving en Advies doet dat in goed overleg met betrokkenen en met gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen en historische achtergronden. Afhankelijk van de opdracht en de omstandigheden taxeert Meander de waarde van het object op onteigeningsbasis of op basis van waarde economisch verkeer.

Schadeloosstelling

Bij de uitvoering van werkzaamheden kan in veel situaties schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan schade aan landbouwgewassen tijdens het aanleggen van een leiding.