Taxaties

Taxaties:van stedelijk tot agrarisch

Taxaties zijn doorgaans  bedoeld om van een bepaald object de marktwaarde te schatten. Meander Grondverwerving en Advies doet dat in goed overleg met betrokkenen en met gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen en historische achtergronden. Afhankelijk van de opdracht en de omstandigheden taxeert Meander de waarde van het object op onteigeningsbasis of op basis van de marktwaarde. 

Taxaties inbrengwaarden

Per project kan door Meander de inbrengwaarden getaxeerd worden op basis van de wettelijke uitgangspunten. Dit voert Meander uit voor elk beoogd exploitatieplan voortkomend uit de Wet ruimtelijke ordening.

De uit te voeren werkzaamheden voor dit onderdeel omvatten: 

  • Verzamelen relevante (project)gegevens;

  • Terreinverkenning en opname objecten;

  • Afstemmingsoverleg opdrachtgever;

  • Kadastrale recherche;

  • Marktanalyse c.q. prijsonderzoek;

  • Planologisch onderzoek;

  • Interpretatie en waardering van de inbrengwaarden;

  • Samenstellen taxatierapportage inclusief bijlagen. 

Kwaliteit als uitgangspunt

Meander is zeer ervaren op het gebied van taxaties. Onze taxateurs zijn geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)  en ook als zodanig gecertificeerd. Kwaliteit is en blijft het eerste uitgangspunt van de professionals van Meander. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then