Onteigening

Wanneer onteigenen?

Op het moment dat een overheidsinstantie een stuk grond dient te verkrijgen om een project uit te kunnen voeren, wordt in eerste instantie altijd uitgegaan van minnelijke verwerving. Mochten partijen er niet op minnelijke wijze uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid tot onteigenen. Deskundige hulp is nodig om een onteigeningsprocedure in goede banen te leiden. Die deskundige hulp kan Meander u bieden.

Wie kan onteigenen?

Mits aan de voorwaarden wordt voldaan kan alleen de overheid onteigenen: 

  • Gemeente - t.a.v. wonen - werken - infrastructuur

  • Provincie - t.a.v. infrastructuur (landelijk)

  • Waterschap - aanleg/onderhoud dijken 

De procedure: 

De onteigening kan pas in gang worden gezet nadat er een Koninklijk Besluit (KB) tot onteigening is verkregen. Dit KB  wordt verkregen na het doorlopen van de administratieve onteigeningsprocedure. Dit is een zorgvuldig proces. Aspecten die dan aan de orde komen zijn: nut, noodzaak, urgentie en algemeen belang. Het Koninklijk Besluit kan enkel tot stand worden gebracht als er een planologische basis is zoals een Tracébesluit  of een bestemmingsplan. 

Wat kan Meander u bieden:

Meander kan de administratieve procedure begeleiden voor gemeente, provincie, waterschap en rijksoverheid. Meander doet dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgever waarbij onze gespecialiseerde professionals de juiste kennis en expertise inbrengen. 

Meander was actief bij: 

  • Hogesnelheidslijn (HSL)

  • Aanleg Rijksweg 16

  • Aanleg Rijksweg 73

  • Aanleg Rijksweg 50

  • Daarnaast heeft Meander een groot aantal gemeenten geadviseerd bij het opstellen van onteigeningsstukken ten behoeve van o.a. woningbouw en aanleg bedrijventerreinen. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then