Nadeelcompensatie en planschade

Nadeelcompensatie? Laat Meander adviseren

Het stelsel van nadeelcompensatie in Nederland is ontleend aan het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Er is uitsluitend sprake van een voor vergoeding in aanmerking komend nadeel indien dit nadeel buiten het normaal maatschappelijke risico van de benadeelde valt.

Meander is actief en ervaren in de beoordeling van nadeelcompensatie met betrekking tot onder andere kabels en leidingen. Ook overige vormen van nadeelcompensatie is bekend terrein voor de adviseurs van Meander. 

Planschade is een bijzondere vorm van nadeelcompensatie.

Het wijzigen van planologie kan leiden tot waardevermindering van objecten. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande bebouwing die in de directe omgeving van een nieuw bestemmingsplan ligt of aan de gevolgen voor belanghebbende wanneer openbaar groen een bouwbestemming krijgt. 

Meander adviseert

In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een belanghebbende, die schade lijdt als gevolg van de bepalingen van een bestemmingsplan en welke schade redelijkerwijze niet te zijner last behoort te blijven, op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toekent. 

Een in verband met een nieuw bestemmingsplan op te stellen planschaderisicoanalyse geeft u een risicobeschrijving ten aanzien van mogelijke planschade die belanghebbenden kunnen ondervinden als gevolg van het beoogde planologische regime.

Deze planschaderisicoanalyse, is opgebouwd uit meerdere (juridische) elementen en wordt uitgevoerd door Meanders rentmeesters in combinatie met een jurist met ruime ervaring inzake planschadeadvisering. Het uiteindelijke product is een transparante, hanteerbare en betrouwbare planschaderisicoanalyse.

Zoals het woord al aangeeft betreft het dan ook een analyse van het mogelijk aanwezige risico op planschade. Ten aanzien van de voorzienbaarheid van de mogelijke planschade merkt Meander op dat voor de beoordeling van dit aspect verdergaand (juridisch) onderzoek op perceelsniveau nodig is. Er dient in dat geval onder meer een onderzoek naar de eigendomssituatie van de betrokken objecten op perceelsniveau plaats te vinden, alsmede onderzoek naar het mogelijk anderszins verzekerd zijn van de schade. 

Compensatieadvisering

Veranderingen in bestemmingsplannen hebben vaak directe invloed op de waarde van objecten. Voor nieuwe bestemmingsplannen kan Meander advies geven over de te maken kosten en mogelijke gevolgen. 

Naast financiële compensatie zijn er ook vaak andere mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kavelruil, waarbij de grondeigenaar gecompenseerd wordt met een (deel)kavel van vergelijkbare waarde. Hiervoor is een goed overzicht van het werkgebied en een duidelijke inventarisatie van de wensen en belangen van alle betrokken essentieel voor de rentmeester. De rentmeesters van Meander werken volgens een vast stramien en brengen het gebied voor u in kaart. De mensen van Meander beschikken over de nodige creativiteit en denken resultaatgericht om voor alle partijen tot een geschikte oplossing te komen. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then