Overige diensten

Gebiedsontwikkeling door Meander

Bij gebiedsontwikkeling wordt er samengewerkt met verschillende overheden en bedrijven om tot een goede nieuwe bestemming voor een afgebakend gebied te komen. Een combinatie van functies als wonen, werken, water en natuur wordt dan in zo’n gebied ingepast. Zo ontstaat er één plan dat complex van aard is door de grote groep van verschillende belanghebbenden en door de te behalen functies. Om de plannen ook snel uit te kunnen voeren is de Crisis- en herstelwet aangenomen. 

De Grondexploitatiewet

De Grondexploitatiewet, kortweg grex-wet, is onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening en biedt gemeenten onder meer instrumenten om de kosten van de planontwikkeling bij de deelnemende grondeigenaren te verhalen.

Op basis van een nieuw bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan adviseert Meander u hoe u de mogelijkheden van de Wro kunt benutten. Voor het slagen van het exploitatieplan is het belangrijk dat de inbrengwaarden van de diverse objecten in het plangebied worden vastgesteld. 

Haalbaarheidsstudies

Bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies gaat het om het analyseren van alle aspecten van een voorgenomen project. Zowel de functionele, financiële, technische, ruimtelijke als de locatie aspecten worden onderzocht. Zo kunt u een afgewogen en onderbouwde beslissing nemen over de eventuele realisatie en gevolgen van een project. Hierbij valt te denken aan ramingen van nieuwe rondwegtracés in opdracht van provincies ter voorbereiding van financiële en politieke besluitvorming. 

Planeconomisch advies door Meander

Planeconomisch advies is een advies dat over de (her)ontwikkeling van locaties gaat. Als onderdeel van het planeconomisch advies, brengt Meander financiële en economische gevolgen in kaart (kosten-batenanalyse). De haalbaarheid van de plannen wordt getoetst, maar ook kan Meander verschillende (bestemmings)plannen doorberekenen en naast elkaar leggen zodat u tot een afgewogen en verantwoorde keuze kunt komen. Het betreft onder andere het berekenen van residuele grondwaarde. 

Kostenberekeningen

Meander kan kostenberekeningen uitvoeren voor een breed scala van (mogelijke) projecten. Deze kostenberekeningen variëren van het in beeld brengen van bouwkosten in planeconomisch advies tot de verplaatsingskosten in het kader van schadeloosstelling. Op transparante wijze biedt Meander overzicht van alle te verwachten bijkomende kosten, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then