Planschade

Planschade en nadeelcompensatie: waardevermindering en compensatieadvies

Het wijzigen van planologie kan leiden tot waardevermindering van objecten. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande bebouwing die in de directe omgeving van een nieuw bestemmingsplan ligt of aan de gevolgen voor belanghebbende wanneer openbaar groen een bouwbestemming krijgt.

Meander adviseert

In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een belanghebbende, die schade lijdt als gevolg van de bepalingen van een bestemmingsplan en welke schade redelijkerwijze niet te zijner last behoort te blijven, op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toekent.

Een in verband met een nieuw bestemmingsplan op te stellen planschaderisicoanalyse geeft u een risicobeschrijving ten aanzien van mogelijke planschade die belanghebbenden kunnen ondervinden als gevolg van het beoogde planologische regime.    

Deze planschaderisicoanalyse, is opgebouwd uit meerdere (juridische) elementen en wordt uitgevoerd door Meanders rentmeesters in combinatie met een jurist met ruime ervaring inzake planschadeadvisering. Het uiteindelijke product is een transparante, hanteerbare en betrouwbare planschaderisicoanalyse.

Zoals het woord al aangeeft betreft het dan ook een analyse van het mogelijk aanwezige risico op planschade. Ten aanzien van de voorzienbaarheid van de mogelijke planschade merkt Meander op dat voor de beoordeling van dit aspect verdergaand (juridisch) onderzoek op perceelsniveau nodig is. Er dient in dat geval onder meer een onderzoek naar de eigendomssituatie van de betrokken objecten op perceelsniveau plaats te vinden, alsmede onderzoek naar het mogelijk anderszins verzekerd zijn van de schade.