Haalbaarheidsstudies en planeconomisch advies

Haalbaarheidsstudies

Bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies gaat het om het analyseren van alle aspecten van een voorgenomen project. Zowel de functionele, financiële, technische, ruimtelijke als de locatie aspecten worden onderzocht. Zo kunt u een afgewogen en onderbouwde beslissing nemen over de eventuele realisatie en gevolgen van een project. Hierbij valt te denken aan ramingen van nieuwe rondwegtracés in opdracht van provincies ter voorbereiding van financiële en politieke besluitvorming.

Planeconomisch advies door Meander

Planeconomisch advies is een advies dat over de (her)ontwikkeling van locaties gaat. Als onderdeel van het planeconomisch advies, brengt Meander financiële en economische gevolgen in kaart (kosten-batenanalyse). De haalbaarheid van de plannen wordt getoetst, maar ook kan Meander verschillende (bestemmings)plannen doorberekenen en naast elkaar leggen zodat u tot een afgewogen en verantwoorde keuze kunt komen. Het betreft onder andere het berekenen van residuele grondwaarde.