Grondexploitatiewet

De Grondexploitatiewet

De Grondexploitatiewet, kortweg grex-wet, is onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening en biedt gemeenten onder meer instrumenten om de kosten van de planontwikkeling bij de deelnemende grondeigenaren te verhalen.
Op basis van een nieuw bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan adviseert Meander u hoe u de mogelijkheden van de Wro kunt benutten. Voor het slagen van het exploitatieplan is het belangrijk dat de inbrengwaarden van de diverse objecten in het plangebied worden vastgesteld.

Taxaties inbrengwaarden

Per project worden door Meander de inbrengwaarden getaxeerd op basis van de wettelijke uitgangspunten. Dit voert Meander uit voor elk beoogd exploitatieplan voortkomend uit de Wet ruimtelijke ordening.

De uit te voeren werkzaamheden voor dit onderdeel omvatten:
• Verzamelen relevante (project)gegevens;
• Terreinverkenning en opname objecten;
• Afstemmingsoverleg opdrachtgever;
• Kadastrale recherche;
• Marktanalyse c.q. prijsonderzoek;
• Planologisch onderzoek;
• Interpretatie en waardering van de inbrengwaarden;
• Samenstellen taxatierapportage inclusief bijlagen.