Adviesdiensten

De adviserende en uitvoerende diensten van Meander

Advies en begeleiding is steeds meer centraal komen te staan in de rentmeestersbranche. Doordat u meer rekening moet houden met uitgebreide regelgeving en juridische procedures in projecten, doet u er goed aan op het juiste moment gespecialiseerd advies in te zetten.  Meander kan u in het gehele traject begeleiden, maar u kunt  ook op een specifiek onderdeel  de specialistische kennis inschakelen.

Taxaties

Taxaties zijn in principe bedoeld om van een bepaald object de waarde in het vrije economische verkeer vast te stellen. Meander Grondverwerving en Advies doet dat in goed overleg met betrokkenen en met gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen en historische achtergronden.


Planschade

Het wijzigen van planologie kan leiden tot waardevermindering van objecten. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande bebouwing die in de directe omgeving van een nieuw bestemmingsplan ligt.


Vestiging zakelijke rechten

Voordat er wordt overgegaan tot het leggen of verplaatsen van kabels en leidingen, dient u als opdrachtgever toestemming van de eigenaar te krijgen voor de werkzaamheden.


Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling wordt er samengewerkt met verschillende overheden en bedrijven om tot een goede nieuwe bestemming voor een afgebakend gebied te komen.


Grondexploitatiewet

De grondexploitatiewet, kortweg grex-wet, is onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening en biedt gemeenten onder meer instrumenten om de kosten van de planontwikkeling bij de deelnemende grondeigenaren te verhalen


Nadeelcompensatie

Het stelsel van nadeelcompensatie in Nederland is ontleend aan het algemene beginsel van behoorlijk bestuur.


Kabels en Leidingen

Nederland wordt doorsneden door allerlei telefoon- en electriciteitskabels en leidingen voor gas, water, olie en chemische grondstoffen. Bij de realisatie van projecten kunnen deze kabels in de weg liggen...


Kostenberekeningen

Meander kan kostenberekeningen uitvoeren voor breed scala van (mogelijke) projecten. Deze kostenberekeningen variëren van het in beeld brengen van bouwkosten...


Compensatieadvisering

Veranderingen in bestemmingsplannen hebben vaak directe invloed op de waarde van objecten. Voor nieuwe bestemmingsplannen kan Meander advies geven over de te maken kosten en mogelijke gevolgen.


Haalbaarheidsstudies en planeconomisch advies

Bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies gaat het om het analyseren van alle aspecten van een voorgenomen project. Planeconomisch advies is een advies dat over de (her)ontwikkeling van locaties gaat.